Privacyreglement van onze praktijk

Picture

Jouw persoonsgegevens en privacy in onze huisartsenpraktijk.

Privacyreglement van onze praktijk

Jouw persoonsgegevens en privacy in onze huisartsenpraktijk.

Picture

Algemeen

In deze privacyverklaring lichten wij graag toe hoe wij omgaan met de (medische) gegevens van onze patiënten, hoe wij de vertrouwelijkheid van deze gegevens waarborgen en welke rechten u als patiënt heeft ten aanzien van deze gegevens.

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Centric Health Utrecht BV  gevestigd aan het Iepenhof 1A in Woerden en ingeschreven in het handelsregister met nummer 77677781 – hierna onze ‘huisartsenpraktijk’. Wij verwerken gegevens van patiënten die zich voor zorg tot ons wenden.

Wij hebben een aantal wettelijke plichten met betrekking tot de verwerking van uw (medische) gegevens en wij voldoen daar als volgt aan:

 • Jouw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • Je wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Dit kan gebeuren door jouw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen de huisartsenpraktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met jouw persoonsgegevens.
 • Jouw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Hieronder gaan wij daarop in.

Huisartsenpraktijk

Als je je inschrijft in onze praktijk of als je als passant langskomt bij de praktijk noteren wij je naam, adres en telefoonnummer. Tevens zijn wij wettelijk verplicht om je BSN nummer te noteren en je identiteit te controleren aan de hand van je legitimatiebewijs.

Als je bij ons bent ingeschreven en/of onder behandeling bent zijn wij ook wettelijk verplicht om een medisch dossier van je bij te houden waarin wij de relevante gegevens noteren in verband met jouw behandeling.

Wij kunnen ook andere informatie van je verwerken die nodig is voor het financieel afhandelen van de behandeling.

Geheimhouding

Alle zorgverleners van onze huisartsenpraktijk hebben een plicht tot geheimhouding. Dit wil zeggen dat er in principe geen gegevens van jou aan anderen verstrekt mogen worden zonder jouw toestemming. Er zijn wel enkele wettelijke uitzonderingen. De uitzonderingen kun je op de website van de overheid vinden:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/06/15/basisprincipes-medisch-beroepsgeheim

Alle andere medewerkers (zoals doktersassistenten en andere ondersteunende medewerkers) hebben ook een geheimhoudingsplicht, die is vastgelegd hun arbeidscontract.

Beveiliging van medische gegevens

Onze huisartsenpraktijk heeft een uitgebreid beveiligingsbeleid ten aanzien van patiëntgegevens.

Wie heeft in onze huisartsenpraktijk inzage in jouw medische gegevens?
Alleen zorgverleners die direct betrokken zijn bij jouw behandeling mogen je medische gegevens inzien. Andere medewerkers in ondersteunende functies kunnen alleen die gegevens inzien, die noodzakelijk zijn in verband met hun functie. Sommige medewerkers kunnen dus alleen je adresgegevens inzien en bijvoorbeeld afspraken plannen voor jou, of declaraties verzenden, maar zijn niet bevoegd om jouw medische gegevens in te zien.

Andere medewerkers, bijvoorbeeld werkzaam op de zorgadministratie, kunnen wel medische gegevens inzien als dit nodig is voor verzending of controle van facturen.

In verband met de patiëntveiligheid kan een zorgverlener waar je nog geen behandelrelatie mee heeft, in een acute situatie toch jouw dossier inzien. De zorgverlener moet dan voordat hij je dossier kan inzien in het digitale dossier aangeven waarom hij toegang wil tot jouw dossier. Dit is van belang indien je bijvoorbeeld acuut moet worden opgenomen en niet aanspreekbaar bent. Wij kunnen in alle gevallen achteraf controleren wie jouw dossier heeft ingezien.

Inrichting van jouw medisch dossier
In onze huisartsenpraktijk slaan wij jouw (medische) gegevens op in een elektronisch patiëntendossier. Je kunt zelf [een deel van] de gegevens die in dit elektronisch patiëntendossier zijn opgeslagen in te zien via Uw Zorg Online op onze website.

Jouw Zorg Online is een beveiligde omgeving waarin je alleen toegang krijgt na identificatie en 2-staps authenticatie.

Verstrekken en uitwisselen van medische gegevens met derden
Onze huisartsenpraktijk wisselt, nadat je hiervoor gericht toestemming hebt gegeven, relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP).

Bent je 's avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten je op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Wij mogen in beginsel alleen gegevens verstrekken aan derden met jouw toestemming. Deze toestemming wordt soms verondersteld. Bijvoorbeeld dat medicatiegegevens gedeeld worden met jouw apotheek en jouw behandelend medisch specialist(en). Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan je heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Voor het verstrekken van medische gegevens aan een andere zorgaanbieder (of andere derden) vragen wij echter altijd om jouw toestemming tenzij er sprake is van een wettelijk voorschrift of wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor je gezondheid of die van een derde.

Wij bieden de mogelijkheid om via een beveiligd systeem digitaal medische gegevens uit te wisselen met een aantal zorginstellingen. Nadat je hiervoor toestemming hebt gegeven, betekent dit dat andere zorgverleners daar ook jouw medische gegevens kunnen raadplegen. Je kunt je toestemming om met deze zorginstellingen gegevens uit te wisselen eenmalig registreren via een toestemmingsformulier.

Wellicht dat in de toekomst het aantal zorginstellingen waarmee gegevens veilig digitaal uitgewisseld kunnen zal worden uitgebreid.

Er zijn enkele uitzonderingen op het principe dat je toestemming nodig is voor het verstrekken van gegevens. Als er een wettelijke plicht is tot het verstrekken van gegevens, zoals aan jouw zorgverzekeraar, dan is jouw toestemming niet nodig.

Je kunt ook zelf de medische gegevens uit jouw Uw Zorg Online delen met anderen.

Overdracht van jouw dossier

Als je een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat je nieuwe huisarts op de hoogte is van jouw medische geschiedenis. Jouw medische geschiedenis staat in je patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat je oude huisarts het dossier overdraagt aan jouw nieuwe huisarts. De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat je jouw oude huisarts hebt gevraagd het dossier over te dragen aan je  nieuwe huisarts.

Jouw medisch dossier wordt dan door je huisarts persoonlijk, elektronisch of per post overgedragen. Je kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heb je altijd recht op inzage in jouw dossier en op een kopie van jouw dossier. Het dossier kan via een beveiligde verbinding via het internet aan de nieuwe huisarts worden overgedragen.

Bewaartermijn

De bewaartermijn van medische gegevens bedraagt minimaal 15 jaar. Hierop bestaan enkele uitzonderingen: indien er een wettelijke plicht is gegevens langer te bewaren, of als het noodzakelijk is voor goede hulpverlening (bijvoorbeeld bij chronische ziekten) of als het om gegevens gaat die voor derden van belang zijn (bijvoorbeeld erfelijke aandoeningen).

Jouw rechten
Je hebt de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van je verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van jouw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan jouw dossier.
 • Het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.

Hieronder gaan wij op de rechten in.

Wie
De patiënt zelf – of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger - is gerechtigd toestemming te geven en oefent de rechten uit zoals hieronder beschreven. Voor kinderen en jongeren geldt:

 • Kinderen onder de 12 jaar: de ouders bevoegd.
 • Jongeren van 12 jaar tot 16 jaar: ouders en de jongere gezamenlijk bevoegd.
 • Jongeren van 16 jaar tot 18 jaar: de jongere bevoegd. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten dus zelf de aanvraag indienen.

Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Het recht op inzage
Je hebt recht op inzage in jouw medisch dossier. Je kunt aan je behandelaar vragen om inzage in de gegevens die zijn opgeslagen in het elektronisch patiëntendossier of via Uw Zorg Online jouw elektronisch patiëntendossier inzien.

Het recht op kopie
Je kunt vragen om een kopie van je medisch dossier en/of de logging gegevens. Wij sturen je de gegevens toe in een pdf. formaat. Als je een papieren afschrift wilt kun je daarom separaat verzoeken.

Het recht op correctie en aanvulling
Je hebt het recht op correctie van jouw medisch dossier. Dit recht op correctie ziet alleen op feitelijke onjuistheden (bijvoorbeeld je naam of geboortedatum). Voor het overige kun je een aanvulling geven op de gegevens in je dossier. Jouw verklaring kan worden toegevoegd aan de gegevens die zijn opgeslagen.

Je kunt je behandelaar vragen om een correctie of aanvulling op jouw dossier.

Het recht op vernietiging
Je kunt vragen om vernietiging van jouw medisch dossier, of van een deel van jouw medisch dossier. Er zijn uitzonderingen op het recht om jouw dossier te vernietigen: indien het gegevens betreft waarvoor een wettelijke plicht bestaat deze te bewaren, of indien het om gegevens gaat die voor derden van belang zijn. Wij moeten binnen 3 maanden te voldoen aan een verzoek om gegevens te vernietigen.

Je rechten uitoefenen
Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit mondeling kenbaar maken aan onze huisartsenpraktijk. Jouw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of je curator of mentor). Je krijgt een afspraak aangeboden bij één van de huisartsen om jouw wensen te bespreken.

Vraag of klacht
Heb je een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met jouw medische gegevens? Dan gaat je huisarts hierover graag met je in gesprek.

De Autoriteit Persoonsgegevens is de onafhankelijk toezichthouder ten aanzien van naleving van privacywetgeving. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vind je veel informatie, o.a. ook over privacyregelgeving en gegevensverwerking in de zorg.

Huisartsenpraktijk Gagelhof
Utrecht, april 2021